DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 DIENOS

Mieli tėveliai (globėjai)!

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre švietimo veiklos vykdomos taip:
1. 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 11 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
2. švietimo pagalba, neformalusis vaikų švietimas vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas, teikiamas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinąsias sąlygas;
3. 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d. skelbiamos atostogos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams ir pradinio ugdymo mokiniams;
4. 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 22 d. pagrindinio ugdymo I dalies programos vykdomos nuotoliniu mokymo būdu;
5. švietimo pagalba ir neformalusis švietimą mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą, teikiamas nuotoliniu ugdymo būdu.

Direktorius Rimvydas Latvys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl švietimo veiklų nuo 2020 m. gruodžio 9 d.  

Tema: Be kategorijos