Dėl ugdymo proceso lapkričio 9-22 dienomis

Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ADV-770 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo“ ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų 2020–2021 mokslo metų plano, patvirtinto Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-100, 11 punktu:

2. N u r o d a u Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre 2020 m. lapkričio 9–22 d.:
2.1. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
2.2. pagrindinio ugdymo I dalies programą vykdyti nuotoliniu būdu;
2.3. švietimo pagalbą mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikti kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;
2.4. švietimo pagalbą mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą teikti nuotoliniu būdu;
2.5. neformalųjį vaikų švietimą teikti nuotoliniu būdu, išskyrus pagal pradinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams.

Direktorius

Rimvydas Latvys

Tema: Be kategorijos