Mokymas nuotoliniu būdu karantino metu

Informuojame Jus, kad dėl koronaviruso grėsmės Lietuvoje įvestas karantinas pratęstas iki birželio 16-osios, todėl mokiniai iki birželio 18 dienos bus mokami nuotoliniu būdu.
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės:
1. Progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai (toliau – Pedagogai) mokydami mokinius nuotoliniu būdu privalo naudoti Eduka Dienynas/Klasė platformą, o Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcio centro pedagogai – Mano dienynas ir/ar EMA elektroninę mokymosi aplinką. Pedagogams nėra draudžiama naudotis kitomis papildomomis mokymo(-si) platformomis, aplinkomis, ištekliais ir resursais bei pateikti juos per privalomas platformas ar aplinkas.
2. Pedagogai pagal II pusmečio tvarkaraštį pildo elektorinį dienyną: įveda pamokos temą, klasės ir namų darbams skirtas užduotis ir kt. būtiną ar reikalingą informaciją.
3. Progimnazijos Pedagogai užduotis mokiniams pateikia per Eduka dienynas/Klasė platformą, o Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro Pedagogai per Mano dienyną. Rekomenduojame mokomąją medžiagą susisteminti, skirti daugiau ilgalaikių užduočių, numatyti ilgesnį atsiskaitymo laikotarpį.
4. Specialieji pedagogai, logopedai užduotis specialiųjų poreikių mokiniams pateikia per Eduka ir Mano dienynus, konsultacijos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraštį.
5. Pedagogai pateikdami užduotis mokiniams kartu numato ir supažindina mokinius su jų atlikimo, atsiskaitymo, konsultavimo būdais ir laikotarpiais. Specialiųjų poreikių mokiniams užduotis mokytojai pateikia pagal jų gebėjimus.
6. Skiriant užduotis mokiniams rekomenduojama naudoti privalomų platformų ir aplinkų resursus, o pateikiant papildomas užduotis naudoti nuorodas ir/ar rinkmenas (failus) txt, pdf, jpg, mp3, mp4 formatais.
7. Dalyko mokytojai visų klasių mokinius konsultuoja pagal II pusmečio pamokų tvarkaraštį t.y. mokinys gali raštu per Eduka ir/ar Mano dienynus, kreiptis į mokytoją, jei jis tą dieną dirba. II pusmečio pamokų tvarkaraščiai skelbiami progimnazijos svetainėse https://www.kpmpm.lt ir https://www.sepetos.kupiskis.lm.lt.  Pagalbos mokiniui specialistai apie savo konsultacijų laiką praneša mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) žinutėmis elektroniniuose dienynuose.
8. Progimnazijos mokiniai privalo kiekvieną darbo dieną prisijungti prie Eduka dienyno, o Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro – prie Mano dienyno. Mokiniai privalo atlikti pateiktas užduotis Pedagogo nurodytais būdais per paskirtą laikotarpį.
9. Jeigu mokinys per parą neprisijungia prie Eduka ar Mano dienyno, kitą darbo dieną klasės vadovas susisiekia su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina priežastis.
10. Jeigu mokinys per jam nustatytą laiką neatlieka pateiktų užduočių, Pedagogas žinute elektroniniame dienyne informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) per parą nesureaguoja į žinutę, Pedagogas informuoja klasės vadovą, kuris susisiekia su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina priežastis. Prireikus, klasės vadovas pagalbos kreipiasi į Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėją Progimnazijoje, o Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre – skyriaus vedėją.
11. Išimties atvejais Pedagogai parengia spausdintinas užduotis savaitei, kurias socialinis pedagogas nuveža iki mokinio namų ir sutaręs tikslų laiką su tėvais (globėjais, globėjais) palieka jas. Praėjus savaitei, susitaręs su tėvais (globėjais, rūpintojais) socialinis pedagogas paima atliktas užduotis iš sutartos vietos.
12. Apie visus išimties atvejus Pedagogas ir/ar klasės vadovas informuoja skyriaus vedėjus.
13. Pedagogus, mokinius ir/ar jų tėvus (globėjus, rūpintojus) darbo dienomis konsultuoja:
13.1. nuo 14 iki 16 valandos skaitmeninių technologijų administratorius nuotolinio mokymo klausimais;
13.2. Nuo 8 iki 16 valandos skaitmeninių technologijų administratoriaus padėjėjai nuotolinio mokymo techniniais klausimais.
13.3. Susisiekti su jais galima svetainėse https://www.kpmpm.lt ir https://www.sepetos.kupiskis.lm.lt nurodytais kontaktais – nuotolinispagalba@gmail.com.
14. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo tą pačią dieną informuoti klasės vadovą apie sergantį vaiką. Klasės vadovas informuoja Pedagogus.
15. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina, kad jų sūnus/dukra (globotinis/-ė) laiku atliktų Pedagogo ar/ir pagalbos mokiniui specialisto skirtas užduotis.
Skyriaus vedėja Vanda Vanagienė, telefonas +370 615 65163, el.paštas sepetosmokykla@gmail.com  
Tema: Be kategorijos