Darbo užmokestis                                                                                                       Vidutinis bruto darbo užmokestis, EUR

Pareigybės   pavadinimas

2016 m.

IV ketvirt.

2017 m.

I  ketvirt.

2017 m.

II ketvirt.

2017 m.

IIII ketvirt.

2017 m.

IV ketvirt.

Administracija (direktorius,   pavaduotojas ugdymui) 971 955 969 975  
Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, logopedas)

  557

590 613 613  
Mokytojai 472 490 487 492  
Aptarnaujantis personalas 336 375 380 380