Elgesio taisyklės

ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS MDC MOKINIŲ TAISYKLĖS

1. PAMOKOS:

1.1.                     Į pamokas ateik laiku ir nevėluok.

1.2.                     Striukės ar palto vieta –  rūbinėje.

1.3.                     Nebėgiok iš pamokų.

1.4.                     Nepraleisk pamokų be priežasties.

1.5.                     Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms.

1.6.                     Kiekvieną dieną turėk pažymių knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateik.

1.7.                     Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų, pirotechnikos, sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų ir daiktų).

1.8.                     Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną, naudok jį pagal paskirtį ir tik pertraukų metu.

1.9.                     Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai dėl svarbios priežasties, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.

1.10.                   Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk draugams ir mokytojui.

 

2. PERTRAUKOS:

2.1.                     Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk budintiems mokiniams ar mokytojui jį išvėdinti.

2.2.                     Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.

2.3.                     Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

2.4.                     Laisvų pamokų metu nevaikščiok koridoriais, netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems. Laisvos pamokos laiką panaudok racionaliai (bibliotekos skaitykloje ruošk namų darbus  ir t. t.).

 

3. TARPUSAVIO SANTYKIAI:

3.1.                     Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.

3.2.                     Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.

3.3.                     Nežemink mokyklos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų.

3.4.                     Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų ir kitų mokinių.

3.5.                     Gerbk mokytojus, kitą mokyklos personalą.

3.6.                     Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus.

3.7.                     Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.

 3.8.                    Laikykis  informacinių technologijų kabineto naudojimosi taisyklių.

3.9. Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių. Pašalinių asmenų buvimas mokykloje yra draudžiamas.

3.10.                   Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.

 

4. ELGESYS RENGINIUOSE:

4.1.                     Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.

4.2.                     Nesėdėk renginyje su striuke. Palik striukę rūbinėje.

4.3.                     Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo.

4.4.                     Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.

4.5.                     Renginio metu išjunk mobilųjį telefoną.

 

5. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:

5.1.                     Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų mokykloje ir jos teritorijoje.

5.2.                     Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.

5.3.                     Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių ir lauko inventoriaus (suolelių, krepšinio stovų ir kt.).Nebėgiok per veją.

5.4.                     Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų ir suolų.

5.5.                     Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.

5.6.                     Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.

 

6. PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS:

Žinok, kad:

6.1.                     Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkomis ir, be to, galėsi pretenduoti į Metų Mokinio ir Geriausiai besimokančio mokinio  apdovanojimus.

6.2.                     Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios nuobaudos:

• Įspėjimas

• Pastaba

• Papeikimas

• Griežtas papeikimas

• Šalinimas iš mokyklos.

6.3.                     Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, administracijos susirinkimuose, skiriant tam tikrą nuobaudą.

 

7. AUKSINĖ TAISYKLĖ:          

LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NIEKADA  NETURĖSI PROBLEMŲ!